Agenda 2030 – vi listar alla mål och hur de kan ha betydelse för din verksamhet

Vi går igenom mål för mål och väver in förslag på hur du och ditt företag kan jobba med dem och hämta inspiration. Nu kör vi!

 1. Ingen fattigdom
  Avskaffa all form av fattigdom. Här kan du påverka om du är verksam inom exempelvis finans eller ekonomi. Ett tips för att få inspiration är att spana in Transfer Galaxy [LJ1] som gör det möjligt att enkelt och effektivt föra över pengar till människor över hela världen. Oavsett bransch kan ni också alltid skänka pengar till hjälporganisationer.
 2. Ingen hunger
  Det här målet handlar om att avskaffa hunger, ha en trygg livsmedelsförsörjning, uppnå bra kosthållning och hållbart jordbruk. Verkar ni inom livsmedelsbranschen eller har odlingsbar mark kan ni jobba med det här målet. Även om du har ett globalt företag som gör affärer med fattigare länder. Kolla in Oatleys hållbarhetsarbete för inspiration.
 3. Hälsa och välbefinnande
  Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Här kan alla företag göra skillnad genom att driva ett aktivt hälsoarbete – kanske passar våra samarbeten med Yogobe till dina medarbetare[LJ1] ? Kom ihåg – ni kan lyfta frågor kring välbefinnande även med era kunder och leverantörer för att stötta dom i deras hälsoarbete.
 4. God utbildning för alla
  Var med och säkerställ en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Stimulera och uppmana till lärande genom relevanta utbildningar men också att väva in olika intressen och låt medarbetare testa nya saker.
 5. Jämställdhet
  Alla företag kan bidra till att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors rätt till sina egna liv. Hur jobbar ditt företag med jämställdhet och social hållbarhet? Se till att ha en policy och riktlinjer för hur ni jobbar med jämställdhet och involvera personal i arbetet. Här finns verktyg och kunskap för att jobba vidare med i din organisation.[LJ1] 
 6. Rent vatten och sanitet
  Det här målet handlar om att säkerställa rent vatten och sanitet för alla. Som företag kan du till exempel effektivisera er vattenanvändning, stödja lokala projekt eller investera i forskning. Ett företag som bygger hela sin idé kring det här målet är Solvatten[LJ1]  som är en kombinerad vattenrenare och vattenvärmare framtagen för familjer som lever off-grid i utvecklingsländer där tillgång till rent vatten och infrastruktur är begränsat.
 7. Hållbar energi för alla
  Är ditt företag i energibranschen är det här målet för er: säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad. Oavsett bransch gäller det att se över sin egen energiförbrukning och hur hållbara leverantörerna är. Spana in det spännande företaget Trine[LJ1]  som hjälper privatpersoner och företag att investera i ekologiskt hållbar framtid.
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  Alla företag kan ta ansvar att ha inkluderande och anständiga arbetsvillkor. Det kommer i sin tur leda till långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Tips att börja med här XX (produktlänk, Melinas produkt). Behöver du inspiration? Kolla in här XXX
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  Det här målet handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Är ditt företag inom något av dessa områden kan ni jobba med hållbarhet genom att se över er affärsmodell, bli mer cirkulära och se hur ni kan bidra till mångfald i er bransch.[ET1]  Här finns verktyg och inspiration.[LJ2] 
 10. Minskad ojämlikhet
  Det här målet handlar om att synliggöra dolda maktstrukturer och arbeta för jämlika villkor. Starta med att öka kunskapen kring normkritiskt tänkande, inkludering och mångfald och se över hur ditt företag ligger till. Tips är att kolla in det här verktyget som i tre konkreta steg lägger grunder för ditt arbete kring social hållbarhet.[LJ1] 
 11. Hållbara städer och samhällen
  Det här målet handlar om att städer och boenden ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. För dig inom bygg- eller fastighetsbranschen bör dessa frågor hamna högt upp i prioritering. Man kan också fundera på vilken roll man vill ta som aktör i samhället kring att t ex utveckla den lokala platsen man är på genom samverkan.
 12. Hållbar konsumtion och produktion
  Det här målet handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Är du verksam inom t ex livsmedel eller någon form av produktion är detta ett viktigt mål. Se över era produkter och flöden. Här är er kommunikation också viktig. Det är viktigt att inte uppmana till överkonsumtion utan också att berätta hur man kan reparera och återvinna er produkter. Läs mer om cirkulär ekonomi här. [LJ1] 
 13. Bekämpa klimatförändringen
  Det här målet handlar om att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser. Som ett företag kan du bidra till att uppnå detta mål genom att vidta åtgärder för att minska din egen klimatpåverkan och samtidigt främja en mer hållbar utveckling. Att exempelvis jobba med att sätta klimatmål i linje med Parisavtalet.[LJ1] 
 14. Hav och marina resurser
  Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Som företag kan man främja en mer hållbar användning av marina resurser genom att till exempel använda certifierade fiskprodukter och begränsa sin användning av engångsplast. Man kan också stödja initiativ som syftar till att skydda marina ekosystem och bidra till att upprätthålla en balans mellan mänskliga aktiviteter och havets ekosystem.
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
  Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald. Om man som företag har tillgång till en bit mark kan man använda den för att gynna mångfalden eller så kan man stötta bra initiativ som jobbar med frågan. Lär dig mer om biologisk mångfald här och se vad du kan göra.[LJ1] 
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
  Det här målet handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Som företag kan du jobba med t ex en säker arbetsmiljö, rättvisa arbetsförhållanden och göra en nolltoleranspolicy för diskriminering och korruption och samarbeta med sina leverantörer för att säkerställa att de också följer mänskliga rättigheter.
 17. Genomförande och globalt partnerskap
  Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Som företagare handlar det om att skapa partnerskap företag emellan eller tvärsektoriellt och samverka kring t ex utmaningar och lära av varandra. Inom hållbarhet för små och medelstora företag har vi på Jobba Hållbarts ett nationellt digitalt nätverk som kallas Business Community [LJ1] för att öka kunskapen och förståelsen hur man kan jobba konkret med hållbarhet oavsett bransch.