Hållbara förebilder: GIAB

För att ge inspiration och för att sprida kunskap om hur du kan arbeta med hållbarhet kommer vi att publicera ett antal inlägg under kategorin ”Hållbara förebilder”. I den här serien kommer du att få träffa olika företag som berättar om hur de arbetar med hållbarhet, hur deras resor har sett ut och vilka tips de kan ge – bland mycket annat. I del 1 träffar vi Andreas Anderholm Pedersen som är hållbarhetschef på Godsinlösen Nordic AB (GIAB) och som bland annat driver e-handeln returhuset.se.

Berätta om dig och din roll!

– Jag arbetar som hållbarhetschef på GIAB och leder bolagets arbete för ökad hållbarhet både gentemot våra kunder men även internt. Jag, tillsammans med vårt hållbarhetsteam, ansvarar och arbetar aktivt med måluppfyllnad av våra hållbarhetsmål, framtagning av hållbarhetsrapporter till våra kunder samt som konsultstöd till kunder i olika strategiska projekt. 

Hur jobbar ni med hållbarhet idag? 

– Hållbarhet är vår affär. Med det menar vi att vi det värde vi erbjuder till våra kunder är en affär som både är lönsam och har positiva effekter för miljön och vårt klimat. Att förlänga livet på en produkt förhindrar nyproduktion och därmed utvinning av jungfruliga resurser. Därför kan vi visa att när produkter återbrukas genom oss så bidrar det till att vi minskar mängden klimatutsläpp, avfall, vattenanvändning och påverkan på biologisk mångfald som är ett resultat av nyproduktion. Faktum är att ungefär hälften av de globala utsläppen av koldioxid går att relatera till utvinningen och hanteringen av material. Så vår cirkulära affärsmodell bidrar till halva lösningen på klimatkrisen.

Vi har moderniserat den traditionella återbruksprocessen genom digitalisering – på så sätt kan vi bedriva återbruk i stor skala och med lönsamhet. Förra året återbrukade vi 130 000 produkter.

Läs mer om GIAB:s hållbarhetsarbete här.

Hur började ni er resa? 

– Vi inledde arbetet för tio år sedan med vår tjänst inom cirkulär skadereglering där vi samarbetar med försäkringsbolag och erbjuder möjligheten för privatpersoner att få sina skadade produkter återställda av oss. En process som ersatt systemet där försäkringstagaren får en kontantersättning och förväntas ersätta den skadade produkten med en ny. En fullt ut cirkulär affärsmodell som vi idag har byggt vidare på till tre affärsområden:

  1. Cirkulär skadereglering
  2.  RE:Commerce (tjänst mot e-handlare, producenter, varumärken, varuhus där vi förlänger livet på reklamationer, returer, skadat gods osv).
  3. GIAB Consulting (strategiskt hållbarhetsstöd till våra kunder).  

Alla produkter vi återbrukar säljer vi vidare i mest lämpliga försäljningskanal, exempelvis returhuset.se (vår egen e-handel), Returhuset i Staffanstorp (vår fysiska butik), Tradera, Blocket och så vidare.

Hur har processen sett ut kring ert hållbarhetsarbete och vilka steg har ni jobbat med?

– I och med att hållbarhet är vår affär så är det integrerat i alla steg i vår process. Det är hållbarhet vi ger till våra kunder. Vilket vi på kvartals- samt årsbasis tydliggör genom en hållbarhetsrapport som specificerar den hållbarhetseffekt som vårt samarbete har skapat genom exempelvis sparade mängder avfall och koldioxid.

Vårt eget hållbarhetsarbete utgår från Vinnovas effektlogik där alla aktiviteter i verksamheten blir till mätbara och konkreta delmål. Utifrån måluppfyllnad i delmålen kan vi sedan avgöra huruvida vi uppnått våra tre hållbarhetsmål inom respektive hållbarhetsdimension (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet). Kan vi säga att vi förverkligat våra hållbarhetsmål kan vi också tydligt säga att vi bidrar med den effekt som är syftet med vår verksamhet – det vill säga minskad resursanvändning med tillhörande minskad klimatpåverkan.  

Vilka resultat har ni uppnått genom att fokusera på hållbarhet?  

– Vi har haft en stark tillväxt de senaste tio åren och har idag lokaler i Staffanstorp, Stockholm och Oslo. Förra året blev vi valda till årets samhällsaktör inom kategorin hållbarhet av Dagens Industri och Gullers Grupp. Dessutom blev vår egen e-handel returhuset.se vald till årets medvetna butik av prisjakt.se.  – Som hållbarhetschef har detta inneburit att jag idag sitter som ordförande i en expertgrupp tillsatt av Delegationen för cirkulär ekonomi som fokuserar på hur återbruket i Sverige kan öka, samt är medlem i den svenska kommittén som ska utveckla nya standarder och en definition av cirkulär ekonomi. Att arbeta på GIAB innebär att oavsett roll eller funktion i företaget så bidrar man till skillnad. Till den effekt som vårt företag skapar. Det tror jag skapar en annan möjlighet till mening i sitt arbete.  

Hur kommer ni utveckla ert hållbarhetsarbete framåt? 

– På två sätt. Det ena är att expandera och hjälpa fler kunder att bli hållbara genom våra tjänster. Det andra är att arbeta med våra egna utsläpp och annan miljöpåverkan vi som organisation har och få ner dessa enligt våra egna uppsatta mål. 

Hur håller ni ert hållbarhetsarbete strukturerat och mätbart? 

– Vi har en struktur där vi arbetar utifrån tre mer visionära hållbarhetsmål:

  • Ekonomiskt hållbarhetsmål: GIAB:s tillväxt är korrelerad med minskad klimatpåverkan och resursanvändning
  • Ekologiskt hållbarhetsmål: GIAB är en erkänd aktör inom utveckling av cirkulära resurseffektiva lösningar
  • Socialt hållbarhetsmål: GIAB är en attraktiv arbetsgivare där mångfald är en framgångsfaktor  

Varje hållbarhetsmål har fem mätbara och mer konkreta delmål där vi på ett enkelt sätt kan mäta och följa upp på regelbunden basis status inom respektive hållbarhetsmål och delmål.  

Hur skapar ni engagemang hos era medarbetare kring ert hållbarhetsarbete? 

– Att vara på GIAB är att bidra till skillnad. Det i sig skapar en väldigt engagerad arbetsstyrka som jag är övertygad känner lite extra kring sitt arbete. Vi arbetar löpande med olika typer av aktiviteter för våra anställda för att få dem att engagera sig kring vårt hållbarhetsarbete, exempelvis genom introduktionsutbildningar, medarbetarguider, hållbarhetshäng och så vidare. 

Sambandet mellan ökad tillväxt och lycka är brutet i de rika länderna. Jag tror det handlar om att vi som samhälle, organisationer och företag har misslyckats med att formulera och kommunicera vad som gör vår verksamhet meningsfull. Enbart tillväxt eller enbart ekonomisk aktivitet är tom. Men när vi kan knyta det till ett reellt, mänskligt nära, mål, till en effekt eller till något som ger mening så ger det ett starkare engagemang och en starkare känsla av att jag bidrar till något gott. Det finns på GIAB. Och jag är övertygad om att det är något som måste till i alla andra delar av samhället för att på riktigt få till den omställning som krävs.

Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete? 

– Framförallt genom våra hemsidor, giabnordic.sereturhuset.se och LinkedIn. Men även via olika typer av kommunikationsinsatser som passar sammanhangen.

Har du något tips till andra företag som vill jobba mer hållbart?  

– Börja! Det är inte så svårt som man kan tro. Och ta kontakt med oss om ni behöver tips eller stöttning i någon riktning!