Ta ditt miljöarbete till nästa nivå – så går du mot netto noll

Alla företag behöver bli netto noll till senast år 2050 enligt Parisavtalet för att vi ska förhindra för omfattande konsekvenser av klimatförändringarna. Minska ditt företags påverkan, undvik stora risker och kostnader för din verksamhet, stärk ditt varumärke och dra ditt strå till stacken genom att sätta en plan för hur din verksamhet ska gå mot nettonoll.

Klimatförändringarna kommer att medföra stora utmaningar över hela världen och vi måste nu drastiskt minska användandet av fossila bränslen för att kunna nå nettonoll 2050. I Sverige lever vi och driver dessutom våra verksamheter som att vi hade fyra planeter till vårt förfogande. Vi använder alltså fyra gånger så mycket förnybara resurser än vad vi egentligen kan för att de ska hinna återskapas.

Varför ska jag utöka mitt miljö- och klimatarbete?

Utöver att du bör ta ansvar för det avtryck just din verksamhet utgör så innebär det också stora risker för din verksamhet:

 1. Riskhantering: Genom att minska sin negativa påverkan på samhället och miljön kan företag minska risken för skador på varumärket, produktionsavbrott, eller juridiska problem.
 2. Begränsade resurser: Världen har begränsade resurser och det blir allt svårare och dyrare att utvinna och producera råvaror. Företag som inte fokuserar på hållbarhet riskerar att drabbas av stigande produktionskostnader och tillgångsproblem på råvaror.
 3. Klimatförändringar: Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som världen står inför. Företag som inte tar ansvar för sin klimatpåverkan riskerar att drabbas av höga klimatrelaterade kostnader och ökad reglering. För att inte nämna vad det kommer att göra med ditt varumärkes trovärdighet.
 4. Regelverk och lagstiftning: Företag som inte tar hållbarhet på allvar riskerar att drabbas av hårdare reglering och lagstiftning från myndigheter och regeringar runt om i världen. Att vara före regleringen kan ge konkurrensfördelar.
 5. Långsiktig lönsamhet: Hållbarhet handlar om att tänka långsiktigt och bygga företaget för framtiden. Företag som satsar på hållbarhet kan skapa en stabil och lönsam verksamhet som kan fortsätta att växa och utvecklas även på lång sikt.

Vad innebär nettonolll?

Nettonoll är den vetenskapsbaserade term som IPCC och Science Based Targets använder. Klimatneutral används ibland synonymt men skiljer sig. Redan idag kan företag vara klimatneutrala genom att klimatkompensera alla nuvarande utsläpp, det ställer således inga krav på utsläppsminskningar.

 

Att vara nettonoll innebär att ett företag har lyckats uppnå en balans mellan de växthusgaser som de släpper ut och de som de tar bort från atmosfären. Detta kan uppnås på flera olika sätt, men det innebär i grunden att företaget tar ansvar för sin miljöpåverkan och har en åtgärdsplan för att minimera den.

Hur gör jag för att nå nettonoll och ta nästa steg i mitt klimatarbete?

Det de flesta verksamheter behöver göra är att ta ett helhetsperspektiv på sin verksamhet och implementera åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Här är stegen som din verksamhet bör/ska ta:

 1. Kartlägga utsläpp: Du behöver först kartlägga dina utsläpp av växthusgaser för att få en överblick över hur stora utsläppen är och var i verksamheten och i värdekedjan de kommer ifrån. Detta kan göras genom att utföra klimatberäkningar enligt Green House Gas Protocol.
 2. Sätta mål för minskade utsläpp: När du har kartlagt dina åtgärder vet du också var du behöver sätta in åtgärder och kan sätta mål för att minska utsläppen. Målen behöver vara i linje med Parisavtalets mål, alltså att ha nettonoll verksamhet senast år 2050.
 3. Implementera åtgärder: Du behöver sedan implementera åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan inkludera att successivt fasa ut fossila bränslen mot förnybar energi, minska energiförbrukningen, optimera transportlogistik och minska avfall och användandet av jungfruliga råvaror.
 4. Mäta, följa upp och rapportera: Du följer sedan upp att du följer din plan och dina mål. Detta kan du göra i ett så kallat klimatbokslut och som du kan lägga på din webbplats. Det visar på transparens och skapar trovärdighet för ditt hållbarhetsarbete och är något du enkelt kan kommunicera kring.
 5. Neutralisera återstående utsläpp. De utsläpp som du inte kan komma åt behöver neutraliseras genom att fånga in kol från atmosfären och lagra den på ett varaktigt sätt. Det kan göras med exempelvis bio-CCS och biokol. Först när utsläppen minskats så långt det går och resten neutraliserats är ett företag nettonoll.

Tre tips för att komma igång

Ofta kan du behöva stöd för att komma igång. Jobba Hållbart och våra partners hjälper dig gärna:

 1. Lär dig mer i vår korta onlineutbildning: Ta nästa steg i ditt miljö- och klimatarbete. Arbeta mot vetenskapsbaserade klimatmål. På 30 minuter lär du dig mer och vet hur du kan ta nästa steg.
 2. Ta skräddarsydd hjälp i att sätta mål, kartlägga, implementera och följa upp. Kontakta oss så får du en offert utifrån dina egna förutsättningar.
 3. Lär av andra i Business Community. Anmäl dig till vårt digitala nationella hållbarhetsnätverk anpassat för små och medelstora företag.