Vad är hållbar utveckling och hållbart företagande?

Hållbar utveckling och hållbart företagande handlar om att ta ansvar för sin påverkan på planeten, samtidigt som man fortsätter att driva sin verksamhet. Att du styr din verksamhet på ett medvetet sätt som inte tar mer av planetens resurser än vad vi kan använda. Till din hjälp har du bland annat hållbarhetsstrategin och olika smarta affärsmodeller.

Se hållbarhet och de tre hållbarhetsaspekterna som en guide eller ”roadmap” i ditt företagande överlag. Det är inget du lägger utanför din vanliga affär, utan är ett mindset för hur du driver och styr din verksamhet. Att alla val du gör är smarta för både din verksamhet, människorna runt om kring dig, kunderna och inte minst planeten. Det är det som är hållbar utveckling.

Vad innebär hållbar utveckling, rent konkret?

Det handlar om att hitta sätt att minska sin miljöpåverkan genom att använda resurser på ett smartare sätt och att ta hänsyn till sociala och ekonomiska faktorer. Här kommer några exempel på vad det innebär att styra mot hållbar utveckling i din verksamhet, konkreta saker du kan göra som har en positiv inverkan på allt från kunderbjudande till den egna verksamheten:

 • Använda miljövänliga material och produkter, såsom återvunnet papper eller biologiskt nedbrytbara förpackningar.
 • Minska energiförbrukningen genom att använda energieffektiva belysningssystem och elektronik, samt genom att stänga av datorer och andra elektroniska apparater när de inte används.
 • Minska utsläppen av växthusgaser genom att minska transporten, till exempel genom att uppmana anställda att cykla eller använda kollektivtrafik till jobbet.
 • Öka medvetenheten om miljöfrågor bland anställda genom att anordna utbildningar och kampanjer.
 • Samarbeta med leverantörer som har liknande hållbarhetsmål och som använder sig av miljövänliga metoder och produkter.

Använd smarta modeller för att tänka nytt

För många verksamheter krävs nya sätt att både tillverka, designa, sälja och distribuera sina tjänster och produkter för att bygga ett mer hållbart företag. För att få med lönsamheten i utvecklingsarbetet så kan du använda dessa fyra modeller för att tänka nytt:

 • Cirkulär affärsmodell: I denna modell fokuserar företaget på att minimera avfall och maximera återvinning genom att designa produkter och tjänster som kan återanvändas och återvinnas. Företaget kan också erbjuda reparationstjänster eller ta tillbaka gamla produkter för återvinning.
 • Grön affärsmodell: Denna modell innebär att företaget säljer produkter eller tjänster som har en positiv miljöeffekt, t.ex. energieffektiva produkter, förnybar energi eller miljövänliga transporter.
 • Delningsaffärsmodell: I denna modell fokuserar företaget på att erbjuda tjänster eller produkter som främjar delning eller samarbete, t.ex. car-sharing, cykeluthyrning eller samåkningstjänster. På så sätt kan företaget minska sin egen miljöpåverkan samtidigt som kunderna får tillgång till produkter och tjänster på ett mer hållbart sätt.
 • Innovationsaffärsmodell: I denna modell fokuserar företaget på att utveckla nya produkter eller tjänster som löser specifika hållbarhetsproblem, t.ex. klimatförändringar, avfallshantering eller sociala problem. Genom att erbjuda innovativa lösningar kan företaget skapa konkurrensfördelar och stärka sin position på marknaden.

Hur vet jag vad jag ska göra i just min verksamhet?

När du som företagare ska jobba med hållbar utveckling finns det en rad strategiska frågor som man bör ställa sig för att utveckla en hållbarhetsstrategi som passar företagets behov och mål. Här är några frågor som kan vara viktiga att fundera över:

 • Vad innebär hållbarhet för oss som företag? Vilka faktorer är viktigast för oss att fokusera på, t.ex. sociala, miljömässiga eller ekonomiska aspekter?
 • Hur kan vi integrera hållbarhet i vårt företags affärsmodell och långsiktiga strategi?
 • Vilka mål och indikatorer ska vi sätta upp för att mäta vår hållbarhetsprestanda och hur ska vi följa upp och utvärdera dessa?

Det enklaste sättet att ta reda på vad just du ska göra i din verksamhet är att ta fram en hållbarhetsstrategi. Den ger dig svar på frågorna ovan och skapar en tydlig väg och röd tråd framåt. Den ger dig svaren du behöver för att välja väg, den skapar struktur och mätbarhet och gör det enklare att veta att du gör rätt saker. Då blir det också lättare att motivera dina medarbetare och kommunicera relevant kring ditt hållbarhetsarbete.

Behöver du ta fram en hållbarhetsstrategi?

Häng då med i Hållbarhetsresan. Här jobbar du tillsammans med andra verksamheter och hållbarhetsexperter med att ta fram en strategi för att driva ett lönsamt och engagerande hållbarhetsarbete.